Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Baza wiedzy

Impregnacja ogniochronna tkanin i wykładzin

  • admin 

Na czym polega impregnacja ogniochronna tkanin i wykładzin? Impregnacja ogniochronna polega na pokryciu tkaniny lub wykładziny podłogowej wodnym roztworem impregnatu. Impregnacja ma za zadanie doprowadzić materiał do stopnia trudnozapalności lub niezapalności, co bezpośrednio wpływa na opóźnienie momentu zapalenia, a w konsekwencji spowolnienie rozprzestrzeniania pożaru. Gdzie należy stosować uniepalnione tkaniny i wykładziny? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia… Czytaj dalej »Impregnacja ogniochronna tkanin i wykładzin

Hydranty wewnętrzne

  • admin 

W jakich budynkach należy stosować hydranty wewnętrzne? Jakie wyróżniamy hydranty? Hydranty wewnętrzne to urządzenia służące do pobierania wody do celów przeciwpożarowych, które wyposażone są w wąż zakończony prądownicą oraz zawór odcinający. Wyposażenie obiektuw hydrant wewnętrzny, dzięki natychmiastowej reakcji użytkowników zwiększa szanse na ugaszenie powstałego pożaru. Poniżej przedstawiono podstawowy podział hydrantów wewnętrznych stosowanych w obiektach: Hydranty… Czytaj dalej »Hydranty wewnętrzne

Praktyczne przeprowadzanie ewakuacji

  • admin 

Czym jest praktyczne przeprowadzenie ewakuacji? Próbna ewakuacja to przeprowadzone w określonych odstępach czasu praktyczne ćwiczenia w zakresie ewakuacji ludzi z obiektu. Z każdego miejsca przeznaczonego do przebywania ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające sprawne i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia lub objętej pożarem. Warunki ewakuacji powinny być dostosowane do sprawności osób… Czytaj dalej »Praktyczne przeprowadzanie ewakuacji

Rozprzestrzenianie ognia – podstawowe informacje

  • admin 

Stopień rozprzestrzeniania ognia W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pojawia się termin określający stopień rozprzestrzeniania ognia. Stopień rozprzestrzeniania ognia odnosi się do elementów powierzchniowych (np. ścian czy przekrycia dachu) i liniowych (np. izolacje instalacji), a także wyjątkowo do pojedynczych wyrobów takich jak płyty warstwowe. Wyróżniamy następujące stopnie… Czytaj dalej »Rozprzestrzenianie ognia – podstawowe informacje

Klasyfikacja wyrobów budowlanych z uwagi na reakcję na ogień

Klasa reakcji na ogień wyrobów budowalnych Bezpieczeństwo ekip ratowniczych oraz osób przebywających w obiekcie w znacznym stopniu zależy od rodzaju zastosowanych w nim materiałów. Poniższy artykuł będzie dotyczył głównie tematyki związanej z wyrobami budowlanymi. Wyrób budowlany to każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości… Czytaj dalej »Klasyfikacja wyrobów budowlanych z uwagi na reakcję na ogień

Bezpieczeństwo pożarowe stacji ładowania pojazdów z silnikiem elektrycznym

  • admin 

Wstęp Rozwój technologii w różnych branżach na całym świecie przybiera coraz szybszego tempo, a co za tym idzie równolegle z nim powstają coraz to bardziej specyficzne zagrożenia. Jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin przemysłu jest produkcja elektrycznych samochodów osobowych ale także autobusów czy samochodów ciężarowych. Jak oceniają specjaliści już za klika – kilkanaście lat samochody elektryczne… Czytaj dalej »Bezpieczeństwo pożarowe stacji ładowania pojazdów z silnikiem elektrycznym

Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 3

  • admin 

Sposoby transportu ciepła Procesowi spalania towarzyszy uwolnienie energii, która w postaci ciepła oddawana jest do otoczenia. Zjawisko przekazywania energii cieplnej występuje tylko od ośrodka o temperaturze wyższej do ośrodka o temperaturze niższej. w warunkach pożaru wyróżniamy 3 sposoby transportowania ciepła do otoczenia.  Pierwszym jest promieniowanie cieplne pochodzące od płomieni, gorących gazów pożarowych, nagrzanych ścian oraz przedmiotów. Na skutek… Czytaj dalej »Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 3

Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 2

  • admin 

Rozprzestrzenianie się dymu Produktem ubocznym powstającym podczas spalania materiału palnego jest dym. Na skutek oddziaływania źródła ciepła zmienia się gęstość powietrza atmosferycznego w środowisku pożaru. Różnica gęstości powoduje powstanie siły wyporu, która z kolei wpływa na powstanie różnicy ciśnień. Powyższy algorytm bezpośrednio odpowiada za ruch dumy w pomieszczeniu. Powstająca różnica ciśnień jest… Czytaj dalej »Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 2

Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 1

  • admin 

Przebieg pożaru w pomieszczeniu Pożary wewnętrzne powstające w pomieszczeniach, wydzielonych przestrzeniach są przedmiotem badań od wielu lat po dzień dzisiejszy. Opracowano skomplikowane równania charakteryzujące rozwój pożaru. w celu zrozumienia oraz opisania pożaru przedstawiono go w oparciu o towarzyszące zjawiska, tj. inicjacja i rozwój strefy spalania, powstawanie gazowych produktów spalania, wymiana energii i masy w pomieszczeniu oraz jego otoczeniu. Szybkość rozwoju… Czytaj dalej »Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 1

Drzwi przeciwpożarowe – czy muszą posiadać tabliczkę znamionową?

  • admin 

Wyrób budowlany – znakowanie, KOT, EOT Drzwi przeciwpożarowe wpisują się w definicję wyrobu budowlanego, która została podana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony… Czytaj dalej »Drzwi przeciwpożarowe – czy muszą posiadać tabliczkę znamionową?