Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Hydranty wewnętrzne

 • admin 
Hydrant

W jakich budynkach należy stosować hydranty wewnętrzne?

Jakie wyróżniamy hydranty?

Hydranty wewnętrzne to urządzenia służące do pobierania wody do celów przeciwpożarowych, które wyposażone są w wąż zakończony prądownicą oraz zawór odcinający. Wyposażenie obiektu
w hydrant wewnętrzny, dzięki natychmiastowej reakcji użytkowników zwiększa szanse na ugaszenie powstałego pożaru. Poniżej przedstawiono podstawowy podział hydrantów wewnętrznych stosowanych w obiektach:

Hydranty wewnętrzne

z wężem płaskoskładanym

z wężem półsztywnym

średnica węża 52 mm

średnica węża 25 mm

średnica węża 33 mm

Dodatkowo, kolejnym rodzajem punktu poboru wody służącym celom ppoż. jest zawór hydrantowy 52.

Wyposażenie hydrantu wewnętrznego

Obudowę hydrantów stanowi szafka hydrantowa, czyli skrzynka zabezpieczająca pozostałe elementy hydrantu. Kluczyk do szafki znajduje się za szkłem, które należy zbić w przypadku konieczności użycia hydrantu. Na rynku dostępne są również hydranty bezszafkowe, w szczególności typu 25 i 33.

Pozostałe elementy hydrantu to:

 • wąż płaskoskładany w koszu lub na zwijadle lub wąż półsztywny na zwijadle;
 • prądownica hydrantowa;
 • zawór hydrantowy.

Szafki hydrantowe powinny być oznakowane znakiem „Hydrant wewnętrzny” zgodnie z ISO 7010:

Warto zaznaczyć, że przy wymianie, uzupełnianiu itp., wszystkie elementy hydrantu muszą być zgodne ze wzorem przemysłowym producenta. Hydranty wewnętrzne są certyfikowane jako całość składająca się z konkretnych elementów. W praktyce oznacza to, że nie możemy wymieniać elementów hydrantu na dowolne, innych producentów niż certyfikowany hydrant.

W jakich budynkach należy stosować hydranty wewnętrzne?

Wymagania dotyczące budynków i obiektów, w których powinny być stosowane hydranty wewnętrzne zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

 • na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;
 • na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
 • w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
 • w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
 • powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1000 m2,
 • o powierzchni przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim.

Hydranty 33 muszą być stosowane w garażach:

 • jednokondygnacyjnych zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
 • wielokondygnacyjnych.

Hydranty 52 muszą być stosowane:

 • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2 (w strefach i przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych, dopuszcza się stosowanie hydrantów 33, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1000 MJ/m2;
 • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2;
 • przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

Zawory 52 muszą być stosowane w budynkach wysokich i wysokościowych o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej.

Umiejscowienie hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne i zawory umieszcza się na każdej kondygnacji budynku, w miejscu łatwo dostępnym. Powinny być zlokalizowane w szczególności:

 • przy drogach komunikacji ogólnej;
 • przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji, w budynkach wysokich
  i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 52 w przedsionkach przeciwpożarowych,
  a dopuszcza na klatkach schodowych;
 • w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych;
 • przy wejściach na poddasza;
 • przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.

Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym
w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.

Zasięgi

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:

 • długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego;
 • efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:
 • 3 m ‒ w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej ‒ przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych,
 • 10 m ‒ w pozostałych budynkach.

W przypadku pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych, do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, w celu spełnienia wymagań dotyczących zasięgów hydrantów wewnętrznych, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *