Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Drzwi przeciwpożarowe – czy muszą posiadać tabliczkę znamionową?

  • admin 

Wyrób budowlany - znakowanie, KOT, EOT

Drzwi przeciwpożarowe wpisują się w definicję wyrobu budowlanego, która została podana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych 
w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Wyrób budowlany podlega wprowadzeniu do obrotu, przez co należy rozumieć udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym lub rynku krajowym. Wyrób budowlany musi zostać oznaczony znakiem CE lub B. 

Wyroby znakowane znakiem CE:

  • wyroby, dla których stworzone zostały tzw. normy zharmonizowane, których wymagania nasz produkt musi spełniać
  • wyroby, dla których Komisja Europejska stworzyła tzw. Europejskie Aprobaty Techniczne

Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:

  • wyroby, dla których nie zostały stworzone tzw. normy zharmonizowane
  • wyroby, które spełniają wymagania polskich norm budowlanych
  • wyroby, dla których zostały stworzone Krajowe Oceny Techniczne

Proces  wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu polega między innymi na spełnieniu przez wyrób odpowiednich wymagań,
w tym technicznych. Wymagania te przedstawione zostały w normach zharmonizowanych, normach polskich, europejskich aprobatach technicznych oraz krajowych ocenach technicznych.

W dniu 1 listopada 2019 r. zakończył się trzyletni okres przejściowy dla normy zharmonizowanej EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

W związku z powyższym od 1 listopada 2019 drzwi przeciwpożarowe wprowadzane do obrotu są znakowane znakiem CE.

Niezależnie od drogi jaką wyrób budowlany wprowadzony zostaje do obrotu, uzyskuje on Krajową Ocenę Techniczną (kiedyś Aprobata Techniczna) lub Europejską Ocenę Techniczną.

Drzwi przeciwpożarowe - tabliczka znamionowa

Drzwi przeciwpożarowe stanowią wyrób budowlany, który wprowadzony do obrotu uzyskuje pozytywną ocenę deklarowanych przez producenta właściwości użytkowych do zamierzonego zastosowania. Dokumentami odniesienia są wyżej wymienione: Krajowa Ocena Techniczna (KOT) oraz Europejska Ocena Techniczna (EOT).

Obecnie występujące na rynku drzwi przeciwpożarowe posiadające Krajową Ocenę Techniczną (lub wcześniej Aprobatę Techniczną) powinny posiadać tabliczkę znamionową.

Obowiązek oznakowania drzwi przeciwpożarowych tabliczką znamionową wynika wprost z zapisów zawartych w KOT. Przykładowa treść KOT: „ Każde stalowe drzwi przeciwpożarowe objęte niniejsza Oceną Techniczną powinny być oznakowane tabliczką znamionową, w sposób umożliwiający identyfikację drzwi po pożarze. Tabliczka znamionowa powinna zawierać następujące dane: nazwę producenta, nazwę (symbol) wyrobu, klasę odporności ogniowej, numer KOT, rok produkcji.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *