DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM (DZPW)

Jednym z obowiązków pracodawcy przed udostępnieniem miejsca pracy jest opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).  Każdy zakład, w którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niekontrolowanego wybuchu palnych pyłów, par, palnych cieczy i innych mieszanin, zobligowany jest do opracowania DZPW. Dokument ten podlega aktualizacji 
w przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wyniki oceny ryzyka.