ANALIZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH

Właściciele, Zarządcy lub Użytkownicy budynków są zobowiązani zapewnić wymagany przepisami prawa poziom bezpieczeństwa pożarowego. Nieświadomość oraz zaniedbania w zakresie ochrony przeciwpożarowej mogą skutkować powstaniem warunków zagrażających życiu i zdrowiu ludzi.
Przeprowadzenie analizy stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu ma na celu wykrycie nieprawidłowości oraz wskazanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.